Something I almost forgot

Photography by Khalia Grady